Arbetsgång / Startmöte

ARBETSBEREDNING/ STARTMÖTE
I god tid före bör en arbetsgrupp upprättas i samråd med de personer som skall ansvara för golvgjutningen, betongleveranser, maskiner och redskap samt övriga produkter som påverkar det slutliga resultatet. Givetvis är det bra om projektörer och beställare är med för att skapa förståelse för de kraven och förväntningar som ställs på golvet vad avser funktion, estetik och beständighet.

Syftet med beredningen är bl.a att säkerställa att utvalda material uppfyller de krav som ställts på det färdiga golvet och att personal med rätt kompetens finns att tillgå. Det är bra om en konstruktör eller annan kunnig person medverkar för att hjälpa till att anpassa monolitindelningen (fältindelning) och arbetsfogar så att de inte påverkar statik på ett negativt sätt.

Frågor som bör tas upp vid arbetsberedningen/ startmöte är:

Webbplats utvecklad av Trinax AB