Drifttagande & belastningar

DRIFTTAGANDE OCH BELASTNINGAR

När får brukaren använda sitt golv? Ett betonggolv kan normalt beträdas dagen efter gjutning. Som tumregel uppnår betongen ca 70% av sin hållfastighet först efter 4-5 dagar vid 20 grader 80% efter 8-9 dagar och ca 90% efter 12-14 dagar. För större nogranhet och fall med varierande temperaturer kan hållfastighetstillväxten beräknas med datorprogram t.ex. HETT97 [länk till hett 97]. Det är viktig att man mäter och kontroller temperaturen (mognadsgraden) i betongen. Se i betonghandboken arbetsutförande avsnitt 15.6. Vid kallare temperaturer ökas tiden för hållfastighetstillväxten. Under 5 grader är hållfastigheten mycket liten och under 0 grader sker nästan ingen tillväxt.

Före beträdandet bör man fundera på om betongplattans överyta skall skyddas under resterande byggnation och/ eller under montage av inredning och dylikt.

P.g.a. hållfastighetstillväxten måste man beakta vilka tillåtna laster som gäller vid varje tidpunkt efter att betongplattan gjutits. Plattan är normalt dimensionerad för bruksskedet. Men vid inflyttning finns risk för att tillåtna (dimensionerade) laster överskrids samt att plattan dessutom inte uppnått full hållfastighet. Detta gäller t.ex. när kranar och liftar för montage av inredning belastar plattan eller tunga varor placeras på en liten koncentrerad yta. Detta måste bevakas för att betongplattans kapacitet inte överskrids i något skede.

Diverse infästningar som utförs i plattan under härdningsskedet uppnår inte samma kapacitet som en fulltfärdig platta. Även vid själva montaget (borrning eller dylikt) kan plattan få skador p.g.a detta. Dessutom skall man vara uppmärksam på var dilatationsfogar och andra fogar är belägna vid montage av inredning. Risken finns att man förstör fogarna och att infästningen inte har sin tänkta kapacitet, vilket kan förstöra fogar, golv och inredning. Om det är möjligt bör man redan i projekteringsskedet tänka igenom var man har fogar i förhållande till montage av inredning.

Webbplats utvecklad av Trinax AB