Fukt och temperatur

Fukt och temperaturförhållanden präglar vårt klimat

Det finns alltid mer eller mindre fukt i luften. Förhållandet mellan luftens verkliga fukthalt och luftens förmåga att binda fukt kallas relativ fuktighet (RF) och anges i procent. Luftens relativa fuktighet kan bli maximalt 100%.

Luftens förmåga att innehålla vattenånga (mätt i g/m3) är högre vid högre temperatur.

Luft med RF 70% på sommaren (+25°C) innehåller mera vatten än luft med RF 85% på vintern (+5°C) beroende på att varm luft kan binda mer vatten än kall luft.

Den färska betongen är mättad med vatten (RF100%). Luftens fuktinnehåll har därför stor betydelse för hur snabbt det obundna vattnet kan avgå ur betongmassan.

Man bör alltid vidta åtgärder för att undvika allt för hastig värme- och vattenavgång ur betongen.

På vintern ska man täcka betongen för att stoppa värmeflödet ur betongmassan. På sommaren ska man täcka betongen för att förhindra att till exempel solinstrålning värmer upp och torkar ur betongytan.

OBS! (mätt i g/m3) skall vara upphöjt till 3.

Webbplats utvecklad av Trinax AB