Plastiska krympsprickor

Plastiska krympsprickor i betong kan undvikas!

Sprickor som uppstår i betongytan strax innan betongen börjar hårdna har i alla tider varit ett gissel vid betonggjutning. Det är en skada som man får leva med under konstruktionens livstid och som kan ha betydelse för beständigheten. Med relativt enkla medel kan man minska risken för plastiska krympsprickor om man sätter in rätt åtgärder i gjutningsskedet.

I den här skriften försöker vi att enkelt förklara varför sprickor bildas och hur man kan undvika att de uppstår. Till stora delar är det ett problem som i första hand måste hanteras på arbetsplatsen. Skriften fokuserar bland annat på de effekter som uppstår på grund av de temperaturförhållanden som råder i den färska betongen efter gjutning. Värmeflödet ur betongen kan då vara som störst, vilket också ökar risken för hastig vattenavgång. Den grundläggande förklaringen är att betongens eget vatten strävar efter att avgå under de första timmarna innan cementreaktionen har kommit igång.

Skriften vänder sig i första hand till alla som kommer i kontakt med betong vid gjutningar samt personal vid betongfabriker. Skriften är sammanställd av Cementa och baserar sig på praktiska erfarenheter från betonggjutningar samt på beräkningar med programmet Hett97. Läs gärna skriften tillsammans med Cementas skrift om Gjutning i kall väderlek.

Webbplats utvecklad av Trinax AB